Protocol

Protocol

NIC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149546. Artikel 1: Naam, zetel, duur 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk van Managers van Informatie Centra (afgekort: NIC). 2. Zij is gevestigd te Eindhoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2: Doel 1. Het doel van NIC is een netwerk te vormen voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen verantwoordelijke managers van wetenschappelijke en marktinformatie voor organisaties op wetenschappelijk, technisch en/of medisch gebied. 2. De leden behandelen alle informatie die zij in NIC-verband horen als vertrouwelijk en zullen die met niemand buiten NIC delen, anders dan na overleg en goedkeuring tijdens een vergadering. 3. De voertaal binnen NIC is het Nederlands. 4. NIC heeft geen winstoogmerk. Artikel 3: Verwezenlijking NIC tracht haar doel te verwezenlijken door: – het houden van bijeenkomsten, op een in onderling overleg vast te stellen plaats. – het organiseren van projecten en het verlenen van opdrachten aan derden, na onderling overleg. – alle andere wettige activiteiten die het doel dienen. Artikel 4: Middelen De middelen bestaan uit: – contributies van de leden – schenkingen, legaten, erfstellingen – alle overige wettige inkomsten. De vereniging kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Artikel 5: Lidmaatschap 1. Voor het lidmaatschap van NIC kunnen alleen diegenen in aanmerking komen die een verantwoordelijke en beslissingsbevoegde functie vervullen als manager van een informatie-afdeling binnen een bedrijf of organisatie. 2. De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Jaarvergadering. 3. Aspirant-Leden moeten altijd door de bestaande leden goedgekeurd worden, tijdens een vergadering of bij een peiling waarbij binnen een week gereageerd moet worden. Ieder bestaand lid heeft in dit verband vetorecht. 4. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van lid 1 van dit artikel, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting; ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 7. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 8. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk: a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 9. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 10. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Artikel 6: Vertegenwoordiging 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het Bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal natuurlijke personen, maar minimaal uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. 2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Elke bestuurslid wordt voor een jaar gekozen, via een stemming tijdens een ledenvergadering. Herverkiezing is onbeperkt mogelijk. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a. overlijden; b. vrijwillig aftreden; c. periodiek aftreden; d. beëindiging van het lidmaatschap van NIC; e. ontslag door de algemene ledenvergadering. 4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de Voorzitter, mits deze gezamenlijk handelt met een van de overige bestuursleden. Artikel 7: Algemene ledenvergaderingen 1. Tenminste eenmaal per jaar, binnen zes maanden na afloop van een boekjaar, worden de leden uitgenodigd voor een Jaarvergadering, waarbij in ieder geval een nieuw Bestuur gekozen wordt, dat gelijk kan zijn aan het zittende. 2. De leden kunnen al dan niet op voorstel van het Bestuur besluiten tot meer bijeenkomsten. 3. Vergaderingen en bijeenkomsten worden voorgezeten door de Voorzitter. Ais deze verhinderd is vraagt hij een ander lid hem te vervangen, of wordt tijdens de vergadering een Voorzitter gekozen. 4. De Secretaris zorgt dat van een vergadering ten minste schriftelijk verslag gedaan wordt van de besluiten. 5. Leden die verhinderd zijn kunnen een vervanger sturen, na goedkeuring door het Bestuur. 6. Het Bestuur kan gasten uitnodigen tot het bijwonen van (een deel van) de vergadering. 7. De oproepingstermijn voor algemene ledenvergaderingen is ten minste zeven dagen. Artikel 8: Besluiten Besluiten kunnen in een algemene ledenvergadering genomen worden met een eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij afwezige leden in de gelegenheid gesteld moeten worden hun stem binnen een week aan de Voorzitter kenbaar te maken. Buiten vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien alle leden schriftelijk met het betreffende voorstel instemmen. Artikel 9: Werkwijze Voor de uitvoering van activiteiten die binnen de doelstelling van NIC vallen, kunnen taken tegen betaling aan derden uitbesteed worden. De taakomschrijving en honorering van zulke uitbestedingen moeten tijdens een ledenvergadering goedgekeurd worden, of via een aparte stemming. Artikel 10: Financiële verantwoording 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden een Jaarverslag uit te brengen van de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar. In dit verslag worden een balans en de staat van baten en lasten opgenomen. 3. Een Kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden die niet tot het Bestuur horen, krijgt dit verslag ten minste vier weken voor de vergadering toegestuurd. Zij controleert de gegevens en kan de Penningmeester en de Secretaris om nadere toelichting of stukken vragen. Zij geeft binnen twee weken haar goed- of afkeuring. 4. Het ontwerp voor dit Jaarverslag wordt ten minste veertien dagen voor de Jaarvergadering aan de leden toegestuurd. 5. Bij de Jaarvergadering wordt het verslag besproken en al dan niet goedgekeurd. Daarnaast beslist de vergadering apart omtrent decharge van de bestuursleden voor hun bestuur in het afgelopen boekjaar. 6. Ais het Jaarverslag afgekeurd wordt, moeten acties afgesproken worden om tot verbetering te komen. 7. Bij de Jaarvergadering wordt uit de leden die niet tot het Bestuur behoren een Kascommissie gekozen voor het nieuwe Verslag. Artikel 11: Reglementen Het Bestuur kan reglementen vaststellen om de werkwijze van NIC te verbeteren, maar deze mogen niet in strijd zijn met de wet of met de bestaande statuten. Artikel 12: Statutenwijziging, fusie, splitsing 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 5. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie en op een besluit tot splitsing. Artikel 13: Ontbinding 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het Bestuur. 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. 5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Artikel 14: Vermogen voormalige stichting Het vermogen dat de voormalige stichting ‘Stichting Nederlandse Informatie Managers Combinatie’ had ten tijde van haar omzetting, en de vruchten daarvan, mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven. Artikel 15: Slotbepaling In alle gevallen waarin niet bij wet, deze statuten of reglement is voorzien, beslist het Bestuur. Bij deze omzetting worden de comparanten tevens lid van de vereniging.